Friday, 1 August 2014

Calligraphy-01.08.2014

बौद्ध मठात आढळणाऱ्या रंजना लिपीतील अंक लिहिण्याच्या पद्धतीतील  अंक ४ आणि ५
Ancient Script Numerals - 4 and 5

No comments:

Post a Comment