Thursday, 31 July 2014

Calligraphy-31.07.2014कवयित्री अश्विनी शेंडे बागवाडकर ह्यांची ही रचना ....घन आज बरसे अनावर हो..
Today's calligraphic tibute to Poetess Ashwini Shende Bagwadkar

Wednesday, 30 July 2014

Calligraphy-30.07.2014


बौद्ध मठात आढळणाऱ्या रंजना लिपीतील अंक  लिहिण्याच्या पद्धतीतील हा आहे अंक - ३
Ancient Script Numerals -3

Tuesday, 29 July 2014

Calligraphy-29.7.2014बौद्ध मठात आढळणाऱ्या रंजना लिपीतील आकडे लिहिण्याची पद्धतीतील हा आहे अंक - २
Ancient Script Numerals -2

Calligraphy-28.7.2014
बौद्ध मठात आढळणाऱ्या रंजना लिपीतील आकडे लिहिण्याची पद्धत ही वेगळी .
हा आहे अंक - १
Numerals from Ancient Script 1

Thursday, 24 July 2014

Calligraphy-24.07.2014
सिद्धम लिपीतील बौद्ध सूत्र (मंत्र) :- प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र

 गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा