Tuesday, 20 January 2015

Calligraphy-20.01.2015


शारदा लिपी - २०
आठव्या शतकातील ह्या लिपीतील एकसारखी दिसणारी दोन अक्षरे - 'म' आणि 'स '
वरवर पाहता एकसारखी दिसणाऱ्या ह्या दोन अक्षरातील बदल हा गाठीचा --- म अक्षरातील गाठ गोलाकार तर स अक्षरातील गाठ त्रिकोणी 
म अक्षराच्या सुरवातीचे वळण थोडे खाली झुकलेले तर स अक्षराच्या सुरवातीचे वळण सरळ आडवी रेघ काढून सुरु होणारे

No comments:

Post a Comment