Sunday, 16 February 2014

Calligraphy-13.02.2014

१९७२ साली पहिलीत असताना शाळेत मुळाक्षरे शिकवताना एक अक्षर काढून त्यातून तयार होणारी अक्षरे शिकवत . जसेकी प अक्षर शिकवले की प चे पोट फोडा ष तयार झाला , व काढला की व चे पोट फोडा बदकातला ब तयार झाला असे शिकवत .

११ व्या शतकातील नेपाळी लिपी शिकताना , पुन्हा हीच गोष्ट आठवली कारण च , र, ब आणि व ही चारही अक्षरांची वळणे मराठी व अक्षरावर आधारित अशी… अगदी थोडा बदल

No comments:

Post a Comment