Tuesday, 29 July 2014

Calligraphy-28.7.2014
बौद्ध मठात आढळणाऱ्या रंजना लिपीतील आकडे लिहिण्याची पद्धत ही वेगळी .
हा आहे अंक - १
Numerals from Ancient Script 1

No comments:

Post a Comment