Wednesday, 30 July 2014

Calligraphy-30.07.2014


बौद्ध मठात आढळणाऱ्या रंजना लिपीतील अंक  लिहिण्याच्या पद्धतीतील हा आहे अंक - ३
Ancient Script Numerals -3

No comments:

Post a Comment