Thursday, 24 July 2014

Calligraphy-24.07.2014
सिद्धम लिपीतील बौद्ध सूत्र (मंत्र) :- प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र

 गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा

1 comment: