Wednesday, 15 July 2015

Calligraphy-03.07.2015


अक्षरसरी - ८
नेवारी (नेपाळी ) भाषेतील पाऊस - ' वा '
११ व्या शतकातील ही रंजना लिपी .बौद्ध मठातील घंटावर ह्याच लिपीत बौद्ध मंत्र कोरलेले आढळतात . मठात ' उन्चेन लिपी' बरोबरच रंजना लिपीत लिहिलेली बीजाक्षरे पाहायला मिळतात .

No comments:

Post a Comment