Saturday, 6 July 2013

Calligraphy-06.07.2013


||अक्षरवारी-६ ||
ज्ञानेश्वर हरिपाठातील २३ वा अभंग . नामस्मरणाचे महत्व सांगणारा … ह्या अभंगातून नाममार्ग आणि इतर मार्ग ह्याची तुलना करताना अष्टांगयोगातील सात पायऱ्या , पंचाग्नि साधकाचा मार्ग आणि तीन देहांचा निरास करून त्याच्या पलीकडे असलेल्या आत्म तत्वाशी एकरूप होण्याचा खडतर प्रवास ह्याचा संदर्भ देत ज्ञानेश्वर असे म्हणतात की याउलट नामस्मरणात कुठलाही धोके नाहीत , इतका सुलभ मार्ग असताना इतर कष्टप्रद मार्ग कशाला ? नाममार्ग हाच श्रेष्ठ
A calligraphic tribute to Saint Dnyaneshwar

No comments:

Post a Comment