Monday, 9 April 2012

Calligraphy-09.04.2012आजच्या सुलेखनासाठी निवडलेली ही कविता  कुसुमाग्रज ह्यांच्या "वादळवेल" ह्या काव्यसंग्रहातील आहे.
Today's Calligraphic tribute to Kusumagraj's poem "Kshanik" from his collection "Vadalvel"

No comments:

Post a Comment