Sunday, 23 December 2012

Calligraphy-23.12.2012

कवी कुसुमाग्रज ह्यांच्या " मुक्तायन " ह्या काव्यसंग्रहातील " स्वर " ही कविता.
Today's calligraphic tribute to Poet Kusumgraj

1 comment: