Tuesday, 14 January 2014

Calligraphy-13.01.2014


तिबेट ,नेपाळ येथील देवळातून , मठामध्ये दिसणारी देवनागरी सदृश्य नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षर लिपीतील अक्षर -'घ '

No comments:

Post a Comment