Wednesday, 29 January 2014

Calligraphy-29.01.2014
नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षर लिपीतील अक्षरे  - ' द ' आणि  ' न '  
आपल्या मराठी द आणि न अक्षराशी   बरेचसे साम्य …  थोडा फरक 

No comments:

Post a Comment