Friday, 27 July 2012

calligraphy-27.07.2012


मराठी साहित्यातील जेष्ठ कवी कै.बा.भ. बोरकर ह्यांच्या " समुद्रराग" ह्या कवितेतील काही निवडक ओळी.
Today's calligraphic tribute to Poet Ba Bha Borkar's poem "Samudraraag" 

No comments:

Post a Comment