Tuesday, 9 October 2012

Calligraphy-09.10.2012

संत तुकारामांच्या " विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म " ह्या अभंगाचा धागा पकडून   बालकवी
( त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे )ह्यांनी केलेली ही रचना. 
Today's calligraphic tribute to Poet Balkavi .

No comments:

Post a Comment