Thursday, 18 October 2012

Calligraphy-18.10.2012


संपूर्ण दुर्गा महात्म्यम मधून श्री   दुर्गा सप्तश्लोकी ची रचना करण्यात आली आहे. ह्या मध्ये  दुर्गा महात्म्यम मधील सात श्लोक आहेत.

No comments:

Post a Comment